Algemene voorwaarden Digitaal Terrein Model

Digitaal Terrein Model
1.1 Digitaal Terrein Model is de onderneming van dhr. R. Gooijer, gevestigd op de Lingeweg 79 te
Tiel, hierna genoemd DTM of opdrachtnemer.
Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, acceptaties, leveringen,
diensten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Aanbieding en opdracht
3.1 Aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende de op de offerte vermelde
termijn.
3.2 DTM is vrij om te bepalen welke partners, personeel of andere door DTM geselecteerde derden
of bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld, ook indien het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal
worden uitgevoerd.
3.3 Van het vorige lid kan slechts middels een schriftelijk vastgelegde en door partijen ondertekende
afspraak worden afgeweken.
3.4 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407, tweede lid BW en 7:409, tweede lid BW
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere
vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen DTM
en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of
verklaringen komen hiermee te vervallen.
Voortijdig einde overeenkomst
4.1 Opdrachtgever is bevoegd de opdracht tussentijds op te zeggen.
4.2 Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is
verleend is verstreken, zal opdrachtgever aan DTM de volgende kosten verschuldigd zijn:
– Loon voor de reeds verrichte werkzaamheden, berekend volgens het in de opdrachtbevestiging
vermelde uurtarief; en
– Verschotten zoals premies, reis- en verblijfkosten. De reiskosten worden berekend volgens het
in de opdrachtbevestiging vermelde tarief+
– De kosten die DTM moet maken vanwege voortijdige opzegging van door DTM ingehuurde
derden, hulppersonen en materialen.
Aansprakelijkheid en optionele verzekering
5.1 Indien een door DTM uitgevoerde opdracht of levering opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal
die aansprakelijkheid – behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van DTM zelf – steeds
beperkt zijn tot het bedrag dat als tegenprestatie voor die opdracht of levering is
overeengekomen.
5.2 Op verzoek van opdrachtgever wordt door DTM een optionele aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. In dat geval wordt de prijs van de opdracht verhoogd met de door DTM aan
verzekeringsmaatschappij verschuldigde verzekeringspremie. In afwijking van het vorige lid zal
gedurende de looptijd van de voornoemde verzekering de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het
bedrag, waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en door de
verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk wordt uitbetaald.
5.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5.2. bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in 5.1 genoemde bedrag.

5.4 Indien DTM toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen is DTM eerst in
verzuim als DTM schriftelijk in gebreke is gesteld en niet alsnog binnen een bij de
ingebrekestelling aangegeven redelijke termijn van tenminste 30 dagen de verplichtingen
nakomt.
5.5 Geen verzuim treedt in indien en zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan diens
informatieverplichtingen.
5.6 Alle vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de
dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid
van DTM voor die schade.
5.7 De opdrachtgever vrijwaart DTM en diens hulppersonen – behoudens opzet of bewuste
roekeloosheid van DTM zelf – tegen vorderingen van derden, die beweerdelijk schade hebben
geleden vanwege door DTM ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
5.8 Indien er sprake is van meer dan een opdrachtgever voor dezelfde opdracht, zijn zij hoofdelijk
aansprakelijk voor de voor hen daaruit voortvloeiende verplichtingen.
Prijzen: declaratie en aanneemprijs
6.1 Alle door DTM gehanteerde of overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief
omzetbelasting.

6.2 Indien een aanneemprijs is overeengekomen is de aanneemprijs inclusief verschotten zoals reis-
en verblijfkosten.

6.3 Indien geen aanneemprijs is overeengekomen worden verschotten zoals zoals reis- en
verblijfkosten apart in rekening gebracht.
6.4 Het factuurbedrag kan door DTM worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2
procent. Ten aanzien van deze toeslag wordt aanvankelijk geen omzetbelasting in rekening
gebracht. Bij betaling binnen 15 dagen na factuurdatum mag opdrachtgever de
kredietbeperkingstoeslag in mindering brengen op het totale factuurbedrag. In geval van
ontijdige betaling is de kredietbeperkingstoeslag en de daarmee verband houdende
omzetbelasting zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd.
Betaling
7.1 DTM zend opdrachtgever wekelijks een factuur wegens de verrichte werkzaamheden, tenzij een
aanneemprijs is overeenkomen.
7.2 Indien een aanneemprijs is overeengekomen wordt deze in gedeelten wekelijks gefactureerd,
gebaseerd op een zodanig deel van de aanneemsom als overeenkomt met de stand van de
werkzaamheden dan wel als voorschot(ten) op de eindafrekening.
7.3 Betaling van de facturen dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15
dagen na factuurdatum.
7.4 Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de
opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente, alsmede voor alle door
DTM in verband met de invordering gemaakte kosten.
7.5 DTM is bevoegd ontvangen betalingen te verrekenen.
7.6 Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is DTM bevoegd
de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering of het
verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied.
7.7 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van het niet tijdig
betaalde zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15 procent
van de hoofdsom, doch nooit minder dan honderd euro.
7.8 Een bezwaar tegen een door DTM verzonden factuur, dient door opdrachtgever binnen 7 dagen
na de verzending daarvan schriftelijk aan DTM kenbaar te worden gemaakt. Indien
opdrachtgever deze termijn ongebruikt laat verstrijken wordt opdrachtgever geacht met de

hoogte van de factuur in te stemmen. Een aanhangig bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet
van zijn verplichting de factuur te voldoen.
Uitvoering
8.1 De wijze van uitvoering van de opdracht is geheel overgelaten aan DTM
8.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van aan DTM verstrekte gegevens en
aanwijzingen respectievelijk deugdelijkheid van de aan DTM ter beschikking gestelde materialen
en werktuigen.
8.3 Opdrachtgever staat er voor in dat DTM gedurende de looptijd van de overeenkomst steeds
onbelemmerd toegang heeft tot het werkterrein, apparatuur en voertuigen.
8.4 De door of namens DTM overeengekomen tijden voor nakoming van de verplichtingen gelden
steeds bij benadering en gaan pas in, nadat alle voor de uitvoering van een opdracht door of
namens opdrachtgever te verstrekken gegevens door DTM zijn ontvangen.
8.5 Opdrachtgever dient DTM tijdig, in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden, in te
lichten omtrent alle omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen
zijn, zoals onder meer de exacte ligging van niet zichtbare kabels, leidingen en andere obstakels.
8.6 Indien de opdracht (mede) omvat het leveren van materialen of andere producten, blijven dezen
zaken eigendom van DTM totdat opdrachtgever alle verplichtingen op grond van de
overeenkomst volledig is nagekomen.
Overmacht
9.1 In geval van overmacht heeft DTM het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten dan
wel deze te ontbinden
9.2 De volgende omstandigheden worden in ieder geval aangemerkt als overmacht:
– onwerkbare weersomstandigheden;
– onwerkbare toestand werkterrein;
– onbereikbaarheid werkterrein;
Intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die DTM in het kader van deze
overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, systemen,
ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan DTM voor zover deze niet reeds aan
derden toebehoren.
Overige bepalingen
11.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging,
prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
11.2 DTM is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden
geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde
voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden
bezwaar heeft gemaakt.
11.3 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DTM is Nederlands recht van toepassing.
11.4 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
waar DTM gevestigd is. DTM heeft echter het recht om geschillen voor te leggen aan de
bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Direct bellen